Skip Navigation Links

Solceller/Solel


Solcells anläggning

En självförsörjande solcellsanläggning är ofta en billigare lösning än en anslutning till det fasta elnätet.


Hustak med solceller

Nordens största solcellssystem finns hos Ikea i Älmhult Sverige


Båt med solceller

En solpanel ger garantier för att radar, navigator, logg, ekolod och radiotelefon alltid är redo att användas

Vad är det och hur fungar det?

Solceller omvandlar energin i solljus direkt till likström med hjälp av den s.k. fotoelektriska effekten. Den idag vanligaste typen av solcell, kiselsolcellen, tillverkas av en tunn skiva av halvledarmaterialet kisel, vilket är samma material som används inom mikroelektroniken

Schematiskt diagram över solceller, vindgenerator och batteri anslutet till nätet

När solljuset faller på cellen skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram och baksida, vilket i sin tur gör att man kan få ut en ström av elektroner om man kopplar en ledning mellan framsidans och baksidans metallkontakter. Ibland förväxlas solceller, som ger el, med solfångare, som ger värme i form av varmvatten eller varmluft, med det handlar alltså om två helt olika tekniker för att utnyttja den instrålade rena solenergin.

Många tillverkare garanterar 25 års livslängd på solcellsmodulerna. Ett SolElprojekt har också visat att denna långa livslängd är en realitet i svensktklimat.

Solcellerna monteras bäst mot söder Solens höjd vonter och sommar Solcellerna monteras bäst rakt mot solen

Solceller började användas för strömförsörjning av satelliter redan på 1950-talet. Utvecklingen av halvledarindustrin under denna tid bidrog även till att kostnaden för solceller minskade. Under 60- och 70-talet blev solceller därför ett konkurrenskraftigt alternativ även på jorden, främst när avståndet till elnätet är långt. Efter energikriserna på 1970talet startades omfattande satsningar i många länder för att få fram effektivare och billigare solceller för elproduktion.

Solceller är redan ganska vanliga i länder med mycket sol och stort behov av el, som t.ex. Kalifornien och Japan. I Tyskland är solceller också ganska vanliga redan idag. I Sverige introducerades solceller för strömförsörjning av fyrar och nödtelefoner i fjällen under slutet av 1970-talet och något senare som ett alternativ för fritidshus, fritidsbåtar etc.

Solceller

De stora fördelarna med solceller är bl a att de inte behöver något bränsle, att de inte ger några utsläpp av partiklar eller koldioxid, att de är tysta och att de håller länge, i minst 25 år. Om vi kunde lagra och överföra elen utan förluster så skulle vi med dagens solceller behöva täcka en yta motsvarande ungefär halva Gotland med solceller för producera lika mycket ström som vi använder i hela Sverige.

Den effektiva produktionen från solceller i Sverige är 600–900 kWh per installerad kW och år, beroende på var och hur systemen monteras. Våren 2005 fanns det knappt 4 MW installerad solcellseffekt i Sverige. Om alla de 150 Mkr som avsatts som stöd (se nedan) för installation av solceller på offentliga byggnader går åt kommer denna effekt att öka med 4 MW och den installerade effekten kommer således att fördubblas inom loppet av tre och ett halvt år.

Vår partner för solceller

Vår partner för colceller är NAPS

Finansiera dina energibesparingar med och European Sun Products

Copyright © 2008 - 2009 Eurosunpro.com

Visitor 142702 from 2009-02-14